Životopis

Vzdělání

 

2006

 (prof.) jmenování profesorem v oboru informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
2001 (doc.) habilitační řízení v oboru informatika, habilitační práce na téma: “Dokumentografické informační systémy”, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
1988 - 1991 (CSc.) v oboru Algebra a teorie čísel, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 
1976 - 1981 (RNDr.) v oboru Numerická matematika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
1972 - 1976 maturita, Gymnázium Soběslav
 

 

Profesní zkušenosti

 

2017 - dosud

 Rektor VŠB-TUO
 
2010 - 2017 Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
2011 - 2017 Vedoucí výzkumného programu/laboratoře, IT4Innovations, VŠB-TUO
 
2003 - 2010 Proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
2001 - dosud Docent, profesor (od 2006), Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
2001 - 2009 Vědecký pracovník, Ústav informatiky AV ČR (2003 a 2006 úspěšná atestace)
 
2000 - 2001 Odborný asistent, Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
1998 - 2004 Spolumajitel a jednatel, Hasam s.r.o. (v roce 2004 byl podíl ve firmě prodán)
 
1988 - 2000 Odborný asistent, Katedra matematické informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
1983 - 1988 Matematik-analytik a systémový programátor, Farmakon Olomouc
 

 

Oblasti zájmu

 

Aplikace metod umělé inteligence, zpracování multidimenzionálních dat, komplexní sítě, deep learning, optimalizační metody, information retrieval.

Pedagogické zkušenosti

 

37 úspěšných Ph.D. studentů (14 zahraničních)
 
předseda oborové rady Informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
místopředseda oborová rada Informatika a aplikovaná matematika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
člen oborová rada Geoinformatika a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
člen oborová rada Aplikovaná fyzika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 
předseda a člen komisí pro státní závěrečné zkoušky (PřF UP Olomouc, FEI ČVUT Praha) a obhajoby doktorských prací (VŠB-TU Ostrava, FI MU Brno, FEI ČVUT, FAV ZČU Plzeň, PřF UP Olomouc, FIT VUT Brno, Žilinská univerzita v Žilině)
 
předseda komisí pro profesorské a habilitační řízení (VŠB-TUO, FIT VUT Brno, FIS VSE Praha, ČZU Praha, MFF UK Praha)
 

 

Věda a výzkum

 

Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem následujících projektů (výběr). Celkově jsem získal projekty více jak za 60 mil Kč. 
 

2020 - 2022 Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy, MŠMT Inter-Action.
 
2019 - 2021 Národní centrum kompetence Kybernetiky umělé inteligence, TAČR TN01000024.
 
2017 - 2022 Uměla inteligence a uvažováním, MŠMT OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466.
 
2017 - 2022 Bioinformatika a výpočetní biologie, MŠMT OP VVV EF16_017/0002359.
 
2016 - 2017 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, TAČR Omega TD03000452.
 
2016 - 2017 Augmented Reality LAB (ARL), Moravskoslezský kraj.
 
2016 - 2019 Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití, MZ ČR 16-31852A.
 
2016 - 2019 Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie, MZ ČR 16-32339A.
 
2016 - 2018 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS, FV10813.
 
2015 - 2017 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace, TAČR DELTA (v pozici zástupce řešitele prof. Zelinky) TF01000091.
 
2013 - 2016 The development of in silico process models for roll compaction, IPROCOM, FP7-PEOPLE-2012-ITN.
 
2012 Datové struktury pro uložení RFID,  HaSaM, HS780204.
 
2011 Zpřesnění pozice mobilního telefonu, Mobil Systems, HS780104.
 
2011 - 2014 Bio-inspirované metody: věda, vzdělávání a transfer znalostí BIOM, MŠMT OP VaVpI EE.2.3.20.0073.
 
2009 - 2012 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající matematické metody, modelování a umělou inteligenci, Projekt TIP MP4569211/2503.
 
2009 - 2012 Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry, Projekt TIP MP7609211/2503.
 
2009 - 2011 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech, GACŘ GA102/09/1494.
 
2008 - 2010 Realizace algoritmu sesouhlasení aukcí s elektrickou energií včetně optimalizace úlohy pro dosažení optimálního řešení, INDRA, HS456808.
 
2006 - 2008 Vývoj nativního úložiště pro XML data, GAČR Grant -  201/06/0756.
 
2005 - 2007 Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace, GACŘ GA201/05/0079.
 
2004 - 2008 Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí, Grantová agentura AV ČR T100300414.
 
2003 - 2005 Vyhledávání a indexování XML dokumentů, GACŘ GA201/03/0912.
 
2002 - 2005 Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW, GACŘ GA201/03/1318.
 
2003 Systém včasného varování v případě výskytu přívalových srážek, GACŘ GA102/03/Z054.
 
2001 - 2003 Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu, GACŘ GA201/01/1192.
 
2000 - 2002 Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech, GACŘ GA201/00/1031.
 
1994 - 1996 Vyhledávání v textových databázích, GACŘ GA102/94/0728.
 
1994 Zpracování Mossbauerovských spekter pomocí neuropočítače, Grant UP Olomouc.
 

 

Patentová přihláška

udělen 24. 1. 2018   PV  2015-842
"Řízení pohybu antropomorfních robotických systémů s mnoha stupni volnosti na základě principů nezávislého řízení pohybu ve směru charakteristických vektorů linearizované dynamické Lagrangeovy rovnice a antropomorfní robotický systém"

Členství ve vědecké radě

Český institut Informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum ENET, VŠB-TUO
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Žilinská univerzita v Žilině

Členství v odborných organizacích

JČMF - Jednota českých matematiků a fyziků
AMS - American Mathematical Society,
ACM - Association for Computing Machinery
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics

V roce 2004 jsem byl zvolen evropskou matematickou společností do výboru pro elektronické publikování. (Committee of the European Mathematical Society (EPC-EMS)  for electronic publishing ELibM.) Podílel jsem se na projektu Mossbauer spectrometer for Russian space mission "MARS-96". V roce 2005 jsem získal bezpečnostní prověrku NBU. Od roku 2009 jsem členem panelu Informatika Grantové agentury české republiky a od roku 2008 jsem členem grantových komisí CzechInvest.

Úspěšní doktorandi

 

Tomáš Skopal Metric Indexing in Information Retrieval. 2004
 
Michal Krátký Multi-dimensional Approach to Indexing XML Data. 2004
 
Petr Gajdoš Formal Concept Analysis and its Application. 2006
 
Marian Mindek Structure for Biometrical Identification. 2006
 
Suhail Sami Jebour Owais Optimization of Boolean Queries in Information Retrieval Systems Using Genetic Algorithms - Genetic Programming and Fuzzy Logic. 2006
 
Pavel Moravec Search in High-Dimensional Datasets. 2006
 
Aleš Keprt Algorithms for Binary Factor Analysis. 2006
 
Radim Bača Path-based Approaches to the Twig Pattern Query Searching. 2008
 
Miloš Kudělka Mining of Named Web Objects. 2008
 
Jan Martinovič Search in Documents based on Similarity. 2008
 
Jan Kožaný Robot soccer strategy. 2010
 
Eliška Ochodková Non-associative structures in cryptography. 2010
 
Jan Platoš Scalability of compression methods. 2010
 
Pavel Krömer Hybrid intelligent search on the web. 2010
 
Zdeněk Horák Conceptual Lattice and Its Application. 2013
 
Pavla Dráždilová Social Networks: Community Detection. 2013
 
Jie Wu Strategies in Robot Soccer Game. 2013
 
Hussam Mahfood Dahwa Abdulla Concept Lattice Reduction by Matrix Decomposition. 2014
 
Saleh Hussein Saleh Modeling Analysis of the Factors Affecting the Information and Communication Technology Acceptance and Use. 2013
 
Al-Wahaishi Modeling Analysis of the Factors Affecting the Information and Communication Technology Acceptance and Use. 2014
 
Kateřina Slaninová Social Network Analysis with Focus on Behavioral Patterns. 2015
 
Ibrahim Salem Jahan EEG Data Analysis in HMI Representation. 2015
 
Hamoud Mubarak Aldosari Proposal for a new concept of security layer of the reference model of communication Internet of Things (IoT). 2016
 
Martin Radvanský Data relationships and their visualization. 2016
 
Tomáš Novosád Analysis of Biological Data. 2016
 
Michal Prílepok Utilization of Entropy in the Text Similarity. 2016
 
Nour Easa Oweis Parallel Association Rule Mining Algorithm Based on MapReduce by Using Lift Interestingness Measure for Big Data. 2016
 
Varun Ojha Feature Selection and Function Approximation Using Adaptive Algorithms. 2016
 
Hussein Khaled Metoda komprese dat pro detekci plagiátorství. 2016
 
Hussein Soori Data Compression Approach for Plagiarism Detection. 2016
 
Duong Ngoc Hieu Bio-inspired algorithms. 2016
 
Hong Vu Nguyen Named Entity Recognition and Text Compression. 2016
 
Václav Svatoň Fotbal robotů. 2017
 
Quoc Bao Huynh Parallel Methods for Mining Frequent Sequential patterns. 2017
 
Jakub Štolfa Inteligentní podpora procesů za využití dolování procesů. 2018
 
Pavel Dohnálek Automatická diagnóza nemocí z biologických signálů. 2019
 
Vojtěch Uher Spatial data structures for point cloud analysis and visualization. 2021