Volby 2021

Nerad bych opouštěl kormidlo ve chvíli, kdy je potřeba dojet do cíle a dokončit rozdělanou práci. Myslím, že jsem v předcházejících čtyřech letech ukázal, že se nebojím pouštět do věcí, které nejsou jednoduché a která často nemusí být v první fázi populární. Mohu si v tuto chvíli dovolit trochu bilancovat a shrnout, co se v předcházejících letech povedlo, ale i sebekriticky říci, co je potřeba ještě dokončit, protože ne vše jde vždy tak rychle a snadno, jak si člověk naplánoval.

Minule jsem si vytyčil následující cíle ...

v oblasti vzdělávání
 

Prohloubení spolupráce univerzity se středními školami, organizace soutěží, letních škol a táborů

Pro snazší koordinaci a sjednocení aktivit bylo ustaveno oddělení Popularizace pod rektorátem, byly otevřeny nové kroužky, letní školy a tábory, bohužel v posledním roce muselo být vše utlumeno, ale pokud to situace dovolí, v co nejkratším čase se vše znovu rozběhne.

Ale maximum možných aktivit bylo převedeno do online prostředí, kdy o přednášky na různá naše odborná témata mají zájem především gymnázia.

Byla ustanovena Pedagogická rada, jakožto poradní orgán pro prohloubení a systematizaci spolupráce univerzity se středními školami. Festival Art&Science se stal celouniverzitním a dopolední část pro studenty středních škol byla plná nadšených mladých lidí, kteří si mohli vyzkoušet v rámci organizovaného, ale i volného programu všelico, co naše univerzita nabízí. Naše univerzita je také nositelem prestižního grantu H2020-MSCA-NIGHT-2020, který dále pokračuje i v roce 2021. Prostřednictvím tohoto projektu řídíme práci cca 40 univerzitních a neuniverzitních organizátorů Noci vědců po celé České republice, které se jen v Ostravě každoročně zúčastní několik tisíc lidí.

Myslím, že za zmínku stojí také letošní den otevřených dveří, který byl on-line a z celorepublikového pohledu byl unikátní. Všichni si mohli virtuálně projít aulu a seznámit se z domova s prostředím univerzity.

 

Rozvoj projektově a problémově orientované výuky a týmové spolupráce

U doktorského studia se podařilo rozjet možnosti vzdělávání v rámci tvůrčího psaní, kdy jsou studenti krok po kroku v rámci svého projektu – článku vedeni po jednotlivých krocích k tomu, aby byli schopni samostatně v budoucnu nastoupit do tvůrčího procesu a zhmotňování vědeckých výsledků do publikací, které jim pomohou v dalším rozvoji kariéry. Podařilo se uvést do života i mezifakultní předmět Start-up podnikání rozvíjející podnikavost studentů. Poprvé byl předmět nasazen v roce 2018/2019 a zájem studentů roste, pro akademický rok 2020/2021 je do předmětu přihlášeno přes 110 studentů. Studenti s podporou mentorů a expertů z praxe nalézají osobní potenciál a podnikatelské nadání, rozvíjejí schopnost nápad validovat z hlediska zákazníků a jejich potřeb a odhalují další souvislosti ve vztahu ke startupovému podnikání. Garantem předmětu je Ekonomická fakulta ve spolupráci s Centrem podpory inovací. Studenti se taky zapojují do Start-up programu Green Light, který je krásnou ukázkou výuky v praxi od nápadu k realizaci projektu.

Pro studenty také byly rozšířeny aktivity Kariérního centra jako větší rozvoj soft skills, exkurze, setkání se zaměstnavateli, k+ kariérní dny, speed dating, k+ talentový program a letos v online prostředí i veletrh Kariéra.

 

Získání institucionální akreditace

Institucionální akreditace byla jedna z kapitol, která se týkala celé univerzity, a bylo potřeba jí věnovat vysokou pozornost a děkuji všem, kteří přispěli svou prací k úspěšnému zisku všech akreditací, o které jsme požádali. Nejprve bylo potřeba zpracovat analýzu, do kterých oblastí vzdělávání naše studijní programy zasahují, jak jsme na tom s personálním pokrytím a tvůrčí činností, a nakonec bylo z téměř 20 oblastí vzdělávání vybráno 12, ve kterých se začalo s přípravou na institucionální akreditace. Dalším krokem byla rozsáhlá úprava dotčených vnitřních předpisů a dokumentů univerzity. Nakonec jsme podali institucionální akreditaci celkem v 10 oblastech vzdělávání a koncem roku 2019 jsme ji získali pro všechny podané oblasti vzdělávání, a to ve všech typech studia (Bc., Nmgr, Ph.D.). Další dvě oblasti Doprava a Kybernetika musí být posíleny kvůli nedostatečného personálního zabezpečení, kdy jedna z oblasti se již finalizuje k přípravám.

V rámci reorganizace byly přesunuty již akreditované studijní programy realizované jako univerzitní pod fakulty. Studenti se tak z časté bezprizornosti dostali pod pracoviště, pod které oborově spadají. O univerzitní studijní programy, s drobnými výjimkami, byl před reorganizací malý zájem a byly udržovány uměle, protože často duplikovaly již částečně existující věci. Po reorganizaci, ty obory, které duplikovaly jiné a počty studentu, na nich byly v jednotkách postupně přecházejí do již existujících oborů na fakultách. A další původně univerzitní obory se začínají opět rozvíjet a oživovat a letos například Mechatronika přesáhla maximální stanovený počet přihlášek.

 

Internacionalizace výuky

Za poslední dobu se velice slibně začala rozvíjet internacionalizace nejen vědy, ale i výuky. Vznikají dokonce nové studijní přeshraniční programy. Rozšiřuje se spolupráce s univerzitou v Gliwicích, Hasseltem a dalšími. Pravidelně se pořádají schůzky s proděkany fakult, kteří mají na starost oblast mezinárodních vztahů, a myslím, že lze říci, že se vše začalo hýbat správným směrem. Vidle do toho lidově řečeno hodil COVID, ale naštěstí se část věcí dala přesunout do on-line světa a i nábor studentů například z Číny probíhal letos on-line a účastnili jsme se veletrhů obdobných našemu Gaudaemu. Počty takzvaných samoplátců narostly za poslední období o více než 35%. Letošní akademický rok je bohužel postihnut současnou situací kolem COVIDu, ale pevně věřím, že vzhledem k přijatým opatřením na univerzitě se bude situace jen zlepšovat.

V rámci strategie SMARAGD očekáváme příjezdy zahraničních odborníků, u kterých se předpokládá i zapojení do výuky.

Pro zvýšení povědomí o naší univerzitě jsem vytvořili profil univerzity a marketingové kampaně pod Times Higher Education, protože dosavadní stav informovanosti o VŠB-TUO byl žalostný. Zároveň probíhají analýzy indikátorů a parametrů pro zlepšení našeho postavení, které s sebou může přinést jenom jediné – nové studenty. Je plánováno i zapojení do dalšího žebříčků QS World University Rankings.

Abychom získali objektivní pohledu a zhodnocení aktuálního stavu bylo naší povinností podstoupit mezinárodní evaluaci, jejíž výsledky nám pomohly ke stanovení směrů, jakými bychom se měli v mezinárodním měřítku ubírat a k nalezení rezerv, které máme.

v oblasti vědy a výzkumu
 

Rozvoj výzkumných kapacit v moderních směrech průmyslu 4.0, energetiky 4.0 a dalších

Ve středu 31.3.2021 proběhlo setkání rektorů VŠB-TUO, OU v Ostravě a SLU v Opavě s hejtmanem a vedením kraje, kdy došlo k dohodě ohledně strategie SMARt And Green District (SMARAGD), které završilo dlouhá a složitá jednání o rozvoji a směřování regionu. Strategie SMARAGD představuje komplexní řešení pro Moravskoslezský kraj. SMARAGD bude zahrnovat několik dílčích projektů s multizdrojovým financováním. Připravované řešení reaguje na potřeby firem a nabízí unikátní propojení vědecko-výzkumných a aplikačních kapacit v regionu – VŠB-TUO, MSIC, statutární město Ostrava, MSK, firmy, OSU, SLU, AV ČR.

Pro VŠB-TUO bude nosnou vize vzájemně propojených živých laboratoří ve sdílené infrastruktuře: Industry 4.0 & Automotive Lab, Energy Lab, Materials & Environment Lab. V rámci této vize by mělo dojít k vybudování Vědeckého náměstí, které bude zahrnovat sendvičovou budovu s propojením akademického a privátního sektoru v samotném kampusu univerzity, modernizace stávajících prostor a R&D infrastruktura v areálu MSIC.

 

Podpora multidisciplinárního aplikovaného výzkumu

Během velice krátké doby se nám podařilo rozjet podávání nových mezioborových projektů nejen na naší škole, ale i ve spolupráci s dalšími univerzitami jako například UPOL, OSU, univerzitou v Gliwicích a ve spolupráci s firmami. Celkově od roku 2017 vzrostl například příjem z projektů TAČR, které jsou aplikační 2,5krát. (2017 – 127 mil, 2018 – 127 mil, 2019 – 241 mil, 2020 – 315 mil Kč).

Pro větší podporu spolupráce s průmyslem byla zřízena Průmyslová rada univerzity. Celkově se zapracovalo na vystupování univerzity jako celku a byl připraven Průvodce spolupráce univerzity s firmami. Nově je prezentováno patentové portfolio nejen na webu univerzity. Nově se pořádají aktivity směrem k firmám jako Speed Dating nebo Company TalkShow.

 

Budování excelentních mezioborových výzkumných pracovišť

V rámci již zmíněné strategie SMARAGD, kdy všechny plánované aktivity od vývoje a výzkumu pro průmyslovou digitalizaci, technické prostředky nové generace pro autoprůmysl, energetický výzkum, design materiálů a pokročilá syntéza, charakterizace materiálů, undergroud lab, rozvoj superpočítání až po neopominutelný výzkum společenského dopadu navrhovaných transformací a změn jsou plně v souladu se strategií a prioritami Evropské komise, ČR a Moravskoslezského kraje, vzniknou nová mezioborová výzkumná pracoviště. 

Cílem je lépe fokusovat výzkumná témata s ohledem na globální trendy a potřeby regionu, podporovat multidisciplinární výzkum, vybudovat unikátní infrastruktura umožňující široké využití zahraničními výzkumnými partnery i firemním sektorem a v neposlední řadě přilákat špičkové výzkumníky, a jak již bylo řečeno, také umožnit širší zapojení studentů do excelentního výzkumu a internacionalizace výzkumu.

Dovolím si říct, že strategie Smaragd je pro nás takovým motorem transformace regionu.

Dále vznikla například Společná laboratoř aplikované medicíny pro posílení spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava a plánuje se i přístup Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Dalším významným bodem v této oblasti je projekt Fraunhofer inovační platforma pro aplikovanou umělou inteligenci v materiálových a výrobních technologiích (FIP-AI@VSB-TUO), který je společnou iniciativou univerzity a Fraunhofer Gesellschaft (FG). Cílem projektu je konsolidace stávající úspěšné spolupráce mezi FG a VŠB-TUO ve vědě a výzkumu a její rozšíření na další relevantní aktéry v Moravskoslezském kraji, přilehlých regionech a zahraničí. Slavnostní zahájení FIP-AI@VSB-TUO je plánováno na 8. června.

 

Motivace k získání velkých projektů a zahraničních zdrojů financování

V roce 2018 jsme začali aktivně odměňovat řešitele projektů H2020, kteří získali projekt jako koordinátoři a řešitele velkých projektů bez ohledu na poskytovatele. O roku 2017 počet řešených projektů H2020 vzrostl skoro dvakrát (2017 – 12 řešených projektů, 2018 – 15, 2019 – 18 a 2020 – 22 řešených projektů) v celkovém objemu 10,8 mil EUR a je potřeba zdůraznit, že při podávání těchto projektů jsme měli vysokou úspěšnost 17,5%. Jsme dokonce koordinátory třech H2020, což je nebývalý úspěch a je potřeba koordinátorům pogratulovat, protože je to velký milník, který je hoden následování.

v oblasti rozvoje univerzity
 

Udržení a prohloubení transparentnosti při rozdělování finančních prostředků

Jedním z prvních kroků byla změna systému úhrad za vzájemnou výuku mezi pracovišti. Od systému přerozdělování studentokreditů a uměle stanovenou hodnotou studentokreditů se přešlo na systém s reálnými náklady na výuku, kdy pracoviště si mohou dopředu spočítat, kolik je výuka bude stát nebo kolik za ni naopak dostanou. Byl odkryt i celkový způsob tvorby rozpočtu.

 

Rozvoj motivačního prostředí pro studenty a zaměstnance

Od roku 2018 bylo ze strany MŠMT doktorandům přiznáno roční stipendium ve výši 135 tis. (původně 90 tis.). Vzhledem k tomu, že každá fakulta měla nastavena svá pravidla vyplácení stipendií, kde nebylo výjimkou, že nastupující doktorand obdržel z částky jen menší část a čekalo se, jak se mu následně povede ve studiu a až následně bylo stipendium navyšováno, bylo rozhodnuto, že budou zavedena stejná pravidla pro celou univerzitu. Po dlouhé debatě bylo určeno, že každý nastupující doktorand musí jako nástupní stipendium obdržet 9 tis. Další motivační navýšení je již v plné režii fakult.

Dále byl rozvíjen projekt podpory talentovaných studentů a i nadále je zahrnut i do strategického plánu 2020-2027, více je možno nalézt na webu https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?reportId=32881.

Motivační stipendium bylo poprvé vyplaceno za zimní semestr akademického roku 2017/18. Toto stipendium zafungovalo, a v tomto akademickém roce na něj dosáhlo mnohem více studentů, než předpokládala předchozí analýza. Původně bylo financování z projektu MSK, ale univerzita musela každoročně nějaký milion doplatit. Dotace z MSK již skončila, ale motivační stipendia běží dál a byla zachována a nejvyšší stipendium dosahuje částky 32 tisíc Kč.

V oblasti motivace zaměstnanců došlo k úpravám tarifů, ve mzdových tabulkách jsou minimálně ve výši minimálních a zaručených mezd. Důležité je také říci, že nový Vnitřní mzdový předpis vznikl díky takzvané mzdové komisi, jejíž členové byli z řad akademických pracovníků, VaV zaměstnanců, THP i dělníků, odborů a zástupců Akademického senátu. Všichni dostali možnost se podílet na tvorbě tohoto dokumentu a přispět tak k tomu, aby proces byl transparentní a výsledek byl v rámci konsensu přijat.

Pro zaměstnance byl také spuštěn IF CUP, ze kterého jsou zaměstnanci odměňováni za impaktové publikace, což také již začíná přinášet své ovoce, protože počty publikací v dobrých impaktových časopisech meziročně rostou viz obrázek níže.

Dále jsme zavedli vyhodnocení a odměnění nejlepší pedagogů, nejlepších vědeckých pracovníků a nejlepšího kolegy.

Velký pokrok se udělal v oblasti stravování. Možná to teď není vidět, protože studenti nemohou v současné době chodit do stravovacích zařízení, ale doufám, že výsledek brzy všichni „ochutnají“.

Posilování spolupráce mezi fakultami a ústavy

Myslím, že spolupráce mezi fakultami a ústavy byla posílena, bez toho by nemohla vzniknout většina výše uvedeného od společných projektů, přes studijní programy až ke spolupráci při budování nových výzkumných pracovišť.

 

Podpora zaměstnaneckých benefitů

Byl navýšen počet dní dovolené z 25 na 30 pro neakademické pracovníky. Byla zavedena karta Multisport, byl zvýšen příspěvek na stravování, byl zvýšen příspěvek na penzijní připojištění, celkově se rozšířila nabídka benefitů, zavedl se Mikuláš pro děti. Byly pravidelně uskutečňovány schůzky s odborovými organizacemi. Vyčlenily se finance na stavbu podzemního parkování a další. Pokračuje se v rekonstrukcích prostor, tak aby i pracovní prostředí bylo pro zaměstnance příjemné a motivující. Je připravena i strategie rozvoje kampusu nejen z pohledu, kde by jaké budovy v budoucnu mohly stát, ale i z pohledu estetického rozvoje kampusu, aby budovy měly jednotnější ráz a postupně se dostával kampus ze soustavy různých budov do homogennějšího celku. S tím koresponduje i plán vybudování podzemního stání pro auta, tak aby bylo umožněno komfortní parkování a zároveň se kampus proměnil z velkého parkoviště do parkového stylu.

v oblasti řízení univerzity
 

Snížení administrativní zátěže, podpora bezpapírové administrativy

Začala velká akce digitalizace, vznikl soupis procesů, které se postupně digitalizují od objednávek a faktur, přes evidence DPP a DPČ po další a další. Je to běh na dlouhou trať, protože vše nejde udělat jen mávnutím kouzelného proutku, ale začalo se, nejhorší překážky jsou již za námi a teď budou jen přibývat další a další digitalizované agendy. Digitalizace by měla přispět i ke snížení administrativní zátěže oběhu dokumentů vnitřní poštou.

 

Vybudovat atraktivní prostředí pro zaměstnance tak, aby si zde každý našel svou pozici

V rámci nového Mzdového předpisu byly vytvořeny jednotlivé kategorie požadavků na zaměstnance v daném stupni a pozici, je tedy možno se zařadit na danou pozici v rámci pracoviště po dohodě s nadřízeným pracovníkem a také je možno být „pouze“ lektorem.

 

Vedení univerzity musí být transparentní a musí zachovávat rovný přístup ke všem součástem univerzity

Kromě transparentního rozdělování finančních prostředků se začaly zveřejňovat veškeré zápisy z Kolegií rektora, důležitých porad, Vědeckých rad, Rady pro vnitřní hodnocení až po jednání jednotlivých prorektorů. Dnes jsou zápisy zveřejněny, v každém případě na innetu a některé z nich i pro veřejnost. Zaměstnanci se mohou vyjadřovat, ke všem vnitřním dokumentům. Ukázkou spolupráce zaměstnanců a transparentnosti byl vznik nového Vnitřní mzdového předpisu, který jsem již zmínil výše. Nový Vnitřní mzdový předpis vznikl ve spolupráci s takzvanou mzdovou komisí, jejíž členové byli nominováni z řad akademických pracovníků, VaV zaměstnanců, THP i dělníků, odborů a zástupců Akademického senátu. Všichni bez ohledu na funkci nebo hodnost dostali možnost se podílet na tvorbě dokumentu a přispět svými nápady a připomínkami.

Myslím, že není možné říct, že by nějaké pracoviště bylo zvýhodňováno. Bylo rovně přistupováno ke všem bez rozdílů.

 

Rektorát musí vytvářet nejvhodnější možné podmínky fakultám, ústavům a dalším částem univerzity

Snažili jsme se během těchto čtyř let vytvářet rovné možnosti a příležitosti všem pracovištím a v maximální míře podporovat jejich činnost. Což se myslím již začíná projevovat například v publikační činnosti, kdy je možno se podívat na vývoj počtu impaktových publikací v rámci jednotlivých kvartilů. Nárůsty v publikacích Q1, Q2 a prestižních D1 jsou nezpochybnitelným ukazatelem, že se věci hýbou dobrým směrem. Pokles u Q3 a Q4 je možno chápat jako přesun sil a odvahu našich zaměstnanců publikovat v lepších a lepších časopisech.

Velkou výzvou pro všechny byla situace kolem COVIDu, snažili jsme se vždy rychle reagovat na legislativní změny v oblasti vysokého školství v souvislosti s nouzovým stavem.

V letním semestru 2020 bylo jednoznačnou prioritou univerzity vytvořit pro studenty závěrečných ročníků takové podmínky, které by jim umožnily dokončit letní semestr v co nejkratším termínu, následně dopsat a odevzdat závěrečnou práci a složit státní závěrečné zkoušky, či obhajobu disertační práce. K tomu byla zavedena následující opatření:

 • Úprava harmonogramu akademického roku. V Harmonogramu bylo prodlouženo zkouškové období, posunuty termíny odevzdání závěrečných prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek. Pro studenty, kteří nemohli z důvodu situace dokončit řádně, a včas závěrečné práce byl vypsán náhradní termín státních závěrečných zkoušek v srpnu popř. září 2020. Odevzdávání závěrečných prací bylo umožněno pouze v elektronické verzi.
 • Přechod na on-line způsob výuky byl doprovázen nejen technickými problémy ale i nedostatkem studijních opor u předmětů, které byly pouze pro prezenční formu studia.
 • K výuce se především využívalo prostředí MS Teams a v LMS Moodlu-Big Blue Button (BBB), k těmto platformám se postupně vytvářely návody praktického použití, byla navyšována kapacita pro práci v prostředí BBB. Vyučující byli nuceni si rychle osvojovat znalosti a dovednosti v distanční výuce.
 • O přechodu na distanční způsob výuky byli studenti průběžně informováni v jednotlivých předmětech, kde jim byla sdělena forma komunikace a podmínky pro zdárné ukončení předmětu.
 • Další změny se týkaly přijímacího řízení.  Ve většině případů byla fakultami zrušena přijímací zkouška, byl prodloužen termín doložení dokladů o předchozím vzdělání. A byl tak využit nástroj podmínečného přijetí ke studiu, což umožnilo studentům účast na výuce od začátku zimního semestru v AR 2020/2021.
 • Zápis do studia prvních ročníků byl poprvé realizován elektronicky.
 • Zimní semestr 2020/2021 začal prezenční formou, ale brzy po začátku semestru byly vysoké školy opět uzavřeny (stav stále trvá). V tomto semestru již distanční výuka nebyla překvapením a probíhala dle rozvrhu hodin, který byl uzpůsoben tak, aby byl funkční i v případě možnosti hybridní výuky.
 • Na fakultách došlo k dovybavení pedagogů moderní výpočetní technikou, např. grafické tablety, web kamery, streamovací zařízení. Pedagogové ve svých předmětech aplikovali v rámci technických možností vybrané formy distanční výuky, např. doplnili stávající studijní opory početnými multimediálními podklady (prezentace, grafy,  videa ad.). Vzhledem k tomu, že na technických fakultách probíhá nosná část výuky v odborných laboratořích, byla v rámci možností tato praktická výuka rozšířena o videoukázky z laboratorních cvičení formou jejich záznamů.
 • V předmětech, ve kterých jsou využívány specializované SW,  byl  pro studenty zajištěn vzdálený přístup na fakultní PC, aby byla zachována kvalita výuky.
 • Webová stránka https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/online-vyuka/ založena na podporu on-line vzdělávání, byla rozšířena o další názorná videa, která by měla pomoci k úspěšnému zvládnutí používání MS Teamsů a BBB. V Edionu byla vytvořena nová funkčnost, pro práci v Teamsech týkající se oblasti vytváření týmů v daném předmětu.
 • Na univerzitě funguje on-line psychologická poradna, kterou využívají především zahraniční studenti.
 • Na fakultách jsou k dispozici zástupci, kteří jsou k dispozici studentům pro řešení jejich studijních problémů.

 

V březnu 2020 bylo zřízeno na Fakultě bezpečnostního inženýrství „Informační centrum VŠB-TUO“, kde zaměstnanci fakulty poskytovali telefonickou a emailovou pomoc nejen studentům a pracovníkům univerzity, ale i osobám zvenčí. Činnost byla různorodá. Byly poskytovány operativní informace z univerzity (příkazy rektora aj.), kde nalézt více informací o koronaviru atd. Dále fakulta spolupracovala s městskou knihovnou Ostrava, kde byly akademickými pracovníky FBI zpracovány doporučené postupy pro knihovnu v souvislosti s epidemiologickou nákazou: Doporučení a postupy pro Knihovnu města Ostravy - COVID – 19“ a „Opatření a postupy minimalizace dopadů pandemie COVID-19: Zaměřeno na knihovny“. 

V rámci epidemiologické situace byl podán projekt „Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)“ ve spolupráci s dalšími 18 vysokými školami v ČR, na jehož přípravě se podíleli akademičtí pracovníci FBI. Cílem projektu je podílet se na přípravě manuálu v oblasti krizového řízení, bezpečnosti práce a ochrany budov, respektive budov VŠ.

Vyučující i studenti na univerzitě prokazují maximální úsilí, aby náplň vzdělání nebyla ohrožena a byl naplněn profil absolventa. Časová náročnost distanční výuky je oproti prezenční výuce značná a efektivita je menší, což si plně uvědomujeme a všem za to patří velký dík! Důležité také je, že na půdě univerzity nevzniklo ohnisko nákazy a komunitní přenos.

A pro mne největší zlom si nechávám nakonec – ve stylu, to nejlepší nakonec a jednoduše – rok 2020 je zlomový, protože po mnoha letech byl zastaven pokles studentů a to je něco, čemu je potřeba věnovat obrovské úsilí a pokračovat v tomto trendu. Je to jednoduché, nebudeme mít studenty, nebudeme mít prostředky za studenty, nebudeme mít příjmy z doprovodné činnosti a za chvíli se dostaneme do stavu, že poslední nesmí zapomenout zhasnout…